درخواست پذیرش
رویدادها

فراخوان جذب نیرو : فناپ‌‌‌تک

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

اطلاعیه

اطلاعات شما کاملا محفوظ می ماند
  • ساعت 11:59
  • تاریخ 1399/11/30
تعداد شرکت کنندگان 665 نفر
بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند.

پست عنوان